http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Education

آموزش

منفعت حوثی ها از کارزار بازگشت به مدرسه

منفعت حوثی ها از کارزار بازگشت به مدرسه

ناظران می گویند که هدف این گروه شبه نظامی گردآوری اعانات تحت پوشش تعمیر و مرمت مدارس دولتی است، در حالی که در حقیقت از این پول برای تأمین مالی دستور کار خود که در راستای منافع ایران است استفاده می کند.

روند انحرافی آموزش حوثیها در مدارس صنعا

روند انحرافی آموزش حوثیها در مدارس صنعا

حوثیهای تحت پشتیبانی ایران آموزگاران را وادار کرده اند تا در دوره هایی که آنها را تشویق به حمایت از فعالیتهایشان و پشتیبانی از ایدئولوژی آنان می کند شرکت کنند.

پناهجویان سوری در اردن از قطع برنامه کودکان می نالند

پناهجویان سوری در اردن از قطع برنامه کودکان می نالند

برخی از پناهجویان سوری می گویند کمبود تامین مالی برای برنامه حفاظت اجتماعی یونیسف بر آموزش کودکان تاثیر منفی می گذارد.

پناهندگان سوری در لبنان برای دسترسی به آموزش با چالش روبرو هستند

پناهندگان سوری در لبنان برای دسترسی به آموزش با چالش روبرو هستند

بیش از 150،000 نفر از کودکان پناهنده سوری که در سن رفتن به مدرسه هستند به دلیل ناتوانی مدارس دولتی لبنان برای جا دادن به آنها، به مدرسه نمی روند.

پیشرفت کودکان سوری در مدارس دولتی لبنان

پیشرفت کودکان سوری در مدارس دولتی لبنان

پدران و مادران سوری مشتاق هستند تا بهترین آموزش را برای کودکانشان فراهم کنند تا «آینده ای پایدار و امن» برای آنها تضمین شود.

کلاسهای سواد آموزی برای بچه های سوری درلبنان امیدواری به همراه می آورد

کلاسهای سواد آموزی برای بچه های سوری درلبنان امیدواری به همراه می آورد

پناهندگان سوری که چندسال مدرسه ای را ازدست داده اند و یا هرگز به مدرسه نرفته اند درآمادگی برای مدارس معمولی آموزش می بینند.

دانش آموزان در استان معان اردن کوله پشتی های تازه دریافت کردند

دانش آموزان در استان معان اردن کوله پشتی های تازه دریافت کردند

درروز 21 نوامبر بیش از 1000 عدد کوله پشتی دربین دانش آموزان دو مدرسه ابتدایی در جنوب اردن توزیع شد.

کمک به سوری ها برای به پایان رساندن تحصیلات دانشگاهی در لبنان

کمک به سوری ها برای به پایان رساندن تحصیلات دانشگاهی در لبنان

بورسیه و کمکهای مالی از اهدا کنندگان بین المللی و دانشگاههای لبنانی به دانشجویان سوری کمک می کنند تا تحصیلاتشان را به پایان برسانند.

سیستم آموزش و پرورش یمن برای بقا تقلا می کند

سیستم آموزش و پرورش یمن برای بقا تقلا می کند

بسته شدن حدود 3600 مدرسه 1/9 میلیون کودک را از تحصیل محروم کرده است و معلمان در بسیاری از مناطق حقوق دریافت نکرده اند.

یک آموزگار یمنی در بحبوحه جنگ مدرسه ای در خانه خود گشود

یک آموزگار یمنی در بحبوحه جنگ مدرسه ای در خانه خود گشود

مدرسه النهضه به بیش از 700 دانش آموز درمنطقه وادی السلمی درغرب تعز خدمت کرده و به برآوردن یک نیاز اساسی برای آموزش کمک می کند.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next