آموزش

2000 پناهنده سوری در اردن از برنامه کامپیوتر بین المللی فارغ التحصیل شدند

2000 پناهنده سوری در اردن از برنامه کامپیوتر بین المللی فارغ التحصیل شدند

گشایش افق های فرهنگی با شروع به کار نخستین کتابخانه عرسال

گشایش افق های فرهنگی با شروع به کار نخستین کتابخانه عرسال

اردن در تلاش حل بحران برنامه درسی

اردن در تلاش حل بحران برنامه درسی

موفقیت پناهندگان سوری در امتحانات رسمی بریفیه در لبنان

موفقیت پناهندگان سوری در امتحانات رسمی بریفیه در لبنان

کارکنان دانشگاه صنعا حقوق دریافت نکرده اند

کارکنان دانشگاه صنعا حقوق دریافت نکرده اند

دانشگاه جدیدی در بیروت دوری جستن از خشونت را ترویج می کند

دانشگاه جدیدی در بیروت دوری جستن از خشونت را ترویج می کند

حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند

حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند

مدارس سیار درخدمت دانش آموزان سوری در لبنان

مدارس سیار درخدمت دانش آموزان سوری در لبنان

حوثی ها ایدئولوژی خود را در دانشگاه های یمن ترویج می کنند

حوثی ها ایدئولوژی خود را در دانشگاه های یمن ترویج می کنند

اجرای استراتژی پنج ساله آموزشی در اردن آغاز شد

اجرای استراتژی پنج ساله آموزشی در اردن آغاز شد