آموزش

مرکزی در لبنان برای موفقیت و توانمندی کودکان پناهنده سوری تبار دوره آموزشی برگزار می کند

مرکزی در لبنان برای موفقیت و توانمندی کودکان پناهنده سوری تبار دوره آموزشی برگزار می کند

مدارس حزب‌الله از دانش‌آموزان در مورد سلیمانی امتحان می‌گیرند

مدارس حزب‌الله از دانش‌آموزان در مورد سلیمانی امتحان می‌گیرند

تلاش حوثی ها برای تحمیل «اخلاق» به دانش آموزها

تلاش حوثی ها برای تحمیل «اخلاق» به دانش آموزها

در مناطق تحت کنترل حوثی ها کودکان از جنگ رنج می کشند

در مناطق تحت کنترل حوثی ها کودکان از جنگ رنج می کشند

آواره های سوریه در لبنان با وجود چالش های موجود به مدرسه بازمی گردند

آواره های سوریه در لبنان با وجود چالش های موجود به مدرسه بازمی گردند

منفعت حوثی ها از کارزار بازگشت به مدرسه

منفعت حوثی ها از کارزار بازگشت به مدرسه

روند انحرافی آموزش حوثیها در مدارس صنعا

روند انحرافی آموزش حوثیها در مدارس صنعا

پناهجویان سوری در اردن از قطع برنامه کودکان می نالند

پناهجویان سوری در اردن از قطع برنامه کودکان می نالند

پناهندگان سوری در لبنان برای دسترسی به آموزش با چالش روبرو هستند

پناهندگان سوری در لبنان برای دسترسی به آموزش با چالش روبرو هستند

پیشرفت کودکان سوری در مدارس دولتی لبنان

پیشرفت کودکان سوری در مدارس دولتی لبنان