آموزش

یمن با مشکلات نظام آموزشی که روز به روز بدتر می شود دست به گریبان است

یمن با مشکلات نظام آموزشی که روز به روز بدتر می شود دست به گریبان است

برنامه یمن برای کاهش اثرات جنگ بر دانش آموزان

برنامه یمن برای کاهش اثرات جنگ بر دانش آموزان

لبنان برای نام نویسی کودکان سوری بیشتری در مدرسه تلاش می کند

لبنان برای نام نویسی کودکان سوری بیشتری در مدرسه تلاش می کند

شرکت دانش آموزان آواره یمنی در آزمون ها در صنعا

شرکت دانش آموزان آواره یمنی در آزمون ها در صنعا

برنامۀ آموزشی برای کمک به جوانان سوری برای پایداری در برابر افراط گرایی

برنامۀ آموزشی برای کمک به جوانان سوری برای پایداری در برابر افراط گرایی

سرپیچی دانش آموزان سوری از داعش و شرکت در امتحانات پایان سال

سرپیچی دانش آموزان سوری از داعش و شرکت در امتحانات پایان سال

شرکت دانش آموزان یمنی در آزمون پایان سال در بحبوحۀ جنگ

شرکت دانش آموزان یمنی در آزمون پایان سال در بحبوحۀ جنگ