آموزش

یونسکو راه را برای سوریه بعد از جنگ هموار می کند

یونسکو راه را برای سوریه بعد از جنگ هموار می کند

اردن دسترسی به تحصیل را برای بچه های سوری آسانتر می کند

اردن دسترسی به تحصیل را برای بچه های سوری آسانتر می کند

کلاس های درس در صنعای تحت کنترل حوثی ها در اولین روز مدرسه بسته شد

کلاس های درس در صنعای تحت کنترل حوثی ها در اولین روز مدرسه بسته شد

بحران تحصیلی بر 5 میلیون تن از بچه های یمنی اثر خواهد گذاشت

بحران تحصیلی بر 5 میلیون تن از بچه های یمنی اثر خواهد گذاشت

کارزار ترویج روا داری در استان حضرموت

کارزار ترویج روا داری در استان حضرموت

یونسکو برای تقویت شهروندی جهانی و مبارزه با تروریسم برنامه اجرا می کند

یونسکو برای تقویت شهروندی جهانی و مبارزه با تروریسم برنامه اجرا می کند

مدارس یمن با اعتصاب معلمان در مناطق تحت کنترل حوثی ها آغاز به کار می کنند

مدارس یمن با اعتصاب معلمان در مناطق تحت کنترل حوثی ها آغاز به کار می کنند

«قهرمانان مدرسه» کودکان را به کلاسها هدایت می کند

«قهرمانان مدرسه» کودکان را به کلاسها هدایت می کند

لبنان برای پشتیبانی از پناهنده ها کلاس های آموزشی تابستانی برگزار می کند

لبنان برای پشتیبانی از پناهنده ها کلاس های آموزشی تابستانی برگزار می کند

گسترش خدمات آموزشی برای پناهندگان در اردن

گسترش خدمات آموزشی برای پناهندگان در اردن