آموزش

رئیس پیشین دانشگاه قاهره روشهای ضد تروریسم را توضیح می دهد

رئیس پیشین دانشگاه قاهره روشهای ضد تروریسم را توضیح می دهد

دانش آموزان لبنانی مهارتهای میانجیگری را یاد می گیرند

دانش آموزان لبنانی مهارتهای میانجیگری را یاد می گیرند

کودکان با تماشای کارتون های عربی مهارت های زبانی کسب می کنند

کودکان با تماشای کارتون های عربی مهارت های زبانی کسب می کنند

برنامه های زبان به آموزش کودکان سوری تبار محروم از تحصیل کمک می کند

برنامه های زبان به آموزش کودکان سوری تبار محروم از تحصیل کمک می کند

پناهندگان در لبنان مشاغل مختلف را انتخاب کرده اند

پناهندگان در لبنان مشاغل مختلف را انتخاب کرده اند

بورس تحصیلی به سوری ها و اردنی های کم درآمد کمک می کند

بورس تحصیلی به سوری ها و اردنی های کم درآمد کمک می کند

وزیران آموزش عرب خواهان اصلاحات شدند

وزیران آموزش عرب خواهان اصلاحات شدند

در یک تحقیق دانش آموزان سوری و لبنانی در معرض خطر مورد بررسی قرار می گیرند

در یک تحقیق دانش آموزان سوری و لبنانی در معرض خطر مورد بررسی قرار می گیرند

تلاش اردن برای ریشه کنی گسترش افراط گرایی

تلاش اردن برای ریشه کنی گسترش افراط گرایی

مربیان تربیتی عرب خواستار اصلاحات برای ریشه کن کردن افراط گرایی شدند

مربیان تربیتی عرب خواستار اصلاحات برای ریشه کن کردن افراط گرایی شدند