آموزش

کلاسهای سواد آموزی برای بچه های سوری درلبنان امیدواری به همراه می آورد

کلاسهای سواد آموزی برای بچه های سوری درلبنان امیدواری به همراه می آورد

دانش آموزان در استان معان اردن کوله پشتی های تازه دریافت کردند

دانش آموزان در استان معان اردن کوله پشتی های تازه دریافت کردند

کمک به سوری ها برای به پایان رساندن تحصیلات دانشگاهی در لبنان

کمک به سوری ها برای به پایان رساندن تحصیلات دانشگاهی در لبنان

سیستم آموزش و پرورش یمن برای بقا تقلا می کند

سیستم آموزش و پرورش یمن برای بقا تقلا می کند

یک آموزگار یمنی در بحبوحه جنگ مدرسه ای در خانه خود گشود

یک آموزگار یمنی در بحبوحه جنگ مدرسه ای در خانه خود گشود

گشایش مدارس سیناء در چارچوب طرح توسعه

گشایش مدارس سیناء در چارچوب طرح توسعه

سازمانهای لبنانی برای پناهندگان سوری محیط بهداشتی فراهم می کنند

سازمانهای لبنانی برای پناهندگان سوری محیط بهداشتی فراهم می کنند

لبنان به دنبال بالابردن میزان ثبت نام دانش آموزان سوری در مدارس

لبنان به دنبال بالابردن میزان ثبت نام دانش آموزان سوری در مدارس

پناهندگان سوری در اردن با کاهش حمایتهای آموزشی رو به رو هستند

پناهندگان سوری در اردن با کاهش حمایتهای آموزشی رو به رو هستند

فرارسیدن سال تحصیلی در منبج سوریه

فرارسیدن سال تحصیلی در منبج سوریه