آموزش

یونسکو برای تقویت شهروندی جهانی و مبارزه با تروریسم برنامه اجرا می کند

یونسکو برای تقویت شهروندی جهانی و مبارزه با تروریسم برنامه اجرا می کند

مدارس یمن با اعتصاب معلمان در مناطق تحت کنترل حوثی ها آغاز به کار می کنند

مدارس یمن با اعتصاب معلمان در مناطق تحت کنترل حوثی ها آغاز به کار می کنند

«قهرمانان مدرسه» کودکان را به کلاسها هدایت می کند

«قهرمانان مدرسه» کودکان را به کلاسها هدایت می کند

لبنان برای پشتیبانی از پناهنده ها کلاس های آموزشی تابستانی برگزار می کند

لبنان برای پشتیبانی از پناهنده ها کلاس های آموزشی تابستانی برگزار می کند

گسترش خدمات آموزشی برای پناهندگان در اردن

گسترش خدمات آموزشی برای پناهندگان در اردن

رئیس پیشین دانشگاه قاهره روشهای ضد تروریسم را توضیح می دهد

رئیس پیشین دانشگاه قاهره روشهای ضد تروریسم را توضیح می دهد

دانش آموزان لبنانی مهارتهای میانجیگری را یاد می گیرند

دانش آموزان لبنانی مهارتهای میانجیگری را یاد می گیرند

کودکان با تماشای کارتون های عربی مهارت های زبانی کسب می کنند

کودکان با تماشای کارتون های عربی مهارت های زبانی کسب می کنند

برنامه های زبان به آموزش کودکان سوری تبار محروم از تحصیل کمک می کند

برنامه های زبان به آموزش کودکان سوری تبار محروم از تحصیل کمک می کند

پناهندگان در لبنان مشاغل مختلف را انتخاب کرده اند

پناهندگان در لبنان مشاغل مختلف را انتخاب کرده اند