آموزش

بورس تحصیلی به سوری ها و اردنی های کم درآمد کمک می کند

بورس تحصیلی به سوری ها و اردنی های کم درآمد کمک می کند

وزیران آموزش عرب خواهان اصلاحات شدند

وزیران آموزش عرب خواهان اصلاحات شدند

در یک تحقیق دانش آموزان سوری و لبنانی در معرض خطر مورد بررسی قرار می گیرند

در یک تحقیق دانش آموزان سوری و لبنانی در معرض خطر مورد بررسی قرار می گیرند

تلاش اردن برای ریشه کنی گسترش افراط گرایی

تلاش اردن برای ریشه کنی گسترش افراط گرایی

مربیان تربیتی عرب خواستار اصلاحات برای ریشه کن کردن افراط گرایی شدند

مربیان تربیتی عرب خواستار اصلاحات برای ریشه کن کردن افراط گرایی شدند

یمن با مشکلات نظام آموزشی که روز به روز بدتر می شود دست به گریبان است

یمن با مشکلات نظام آموزشی که روز به روز بدتر می شود دست به گریبان است

برنامه یمن برای کاهش اثرات جنگ بر دانش آموزان

برنامه یمن برای کاهش اثرات جنگ بر دانش آموزان

لبنان برای نام نویسی کودکان سوری بیشتری در مدرسه تلاش می کند

لبنان برای نام نویسی کودکان سوری بیشتری در مدرسه تلاش می کند

شرکت دانش آموزان آواره یمنی در آزمون ها در صنعا

شرکت دانش آموزان آواره یمنی در آزمون ها در صنعا

برنامۀ آموزشی برای کمک به جوانان سوری برای پایداری در برابر افراط گرایی

برنامۀ آموزشی برای کمک به جوانان سوری برای پایداری در برابر افراط گرایی