آموزش

«قهرمانان مدرسه» کودکان را به کلاسها هدایت می کند
آموزش
«قهرمانان مدرسه» کودکان را به کلاسها هدایت می کند
لبنان برای پشتیبانی از پناهنده ها کلاس های آموزشی تابستانی برگزار می کند
آموزش
لبنان برای پشتیبانی از پناهنده ها کلاس های آموزشی تابستانی برگزار می کند
گسترش خدمات آموزشی برای پناهندگان در اردن
آموزش
گسترش خدمات آموزشی برای پناهندگان در اردن
رئیس پیشین دانشگاه قاهره روشهای ضد تروریسم را توضیح می دهد
آموزش
رئیس پیشین دانشگاه قاهره روشهای ضد تروریسم را توضیح می دهد
دانش آموزان لبنانی مهارتهای میانجیگری را یاد می گیرند
آموزش
دانش آموزان لبنانی مهارتهای میانجیگری را یاد می گیرند
کودکان با تماشای کارتون های عربی مهارت های زبانی کسب می کنند
آموزش
کودکان با تماشای کارتون های عربی مهارت های زبانی کسب می کنند
برنامه های زبان به آموزش کودکان سوری تبار محروم از تحصیل کمک می کند
آموزش
برنامه های زبان به آموزش کودکان سوری تبار محروم از تحصیل کمک می کند
پناهندگان در لبنان مشاغل مختلف را انتخاب کرده اند
آموزش
پناهندگان در لبنان مشاغل مختلف را انتخاب کرده اند
بورس تحصیلی به سوری ها و اردنی های کم درآمد کمک می کند
آموزش
بورس تحصیلی به سوری ها و اردنی های کم درآمد کمک می کند
وزیران آموزش عرب خواهان اصلاحات شدند
آموزش
وزیران آموزش عرب خواهان اصلاحات شدند