آموزش

دانشگاه جدیدی در بیروت دوری جستن از خشونت را ترویج می کند

دانشگاه جدیدی در بیروت دوری جستن از خشونت را ترویج می کند

حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند

حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند

مدارس سیار درخدمت دانش آموزان سوری در لبنان

مدارس سیار درخدمت دانش آموزان سوری در لبنان

حوثی ها ایدئولوژی خود را در دانشگاه های یمن ترویج می کنند

حوثی ها ایدئولوژی خود را در دانشگاه های یمن ترویج می کنند

اجرای استراتژی پنج ساله آموزشی در اردن آغاز شد

اجرای استراتژی پنج ساله آموزشی در اردن آغاز شد

یونیسف به هدف افزایش حضور دانش آموزان در مدارس اردن برنامه اجرا می کند

یونیسف به هدف افزایش حضور دانش آموزان در مدارس اردن برنامه اجرا می کند

یک کلاس روستای زعتری جایزه معماری را از آن خود کرد

یک کلاس روستای زعتری جایزه معماری را از آن خود کرد

کمکهای نقدی به مردم سوریه برای رفتن به مدارس لبنان کمک می کند

کمکهای نقدی به مردم سوریه برای رفتن به مدارس لبنان کمک می کند

تظاهرات صنفی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه صنعا

تظاهرات صنفی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه صنعا

آموزش مهارتهای قابل بازاریابی از سوی پناهندگان سوری به اردنی ها

آموزش مهارتهای قابل بازاریابی از سوی پناهندگان سوری به اردنی ها