آموزش

کارکنان دانشگاه صنعا حقوق دریافت نکرده اند
آموزش
کارکنان دانشگاه صنعا حقوق دریافت نکرده اند
دانشگاه جدیدی در بیروت دوری جستن از خشونت را ترویج می کند
آموزش
دانشگاه جدیدی در بیروت دوری جستن از خشونت را ترویج می کند
حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند
آموزش
حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند
مدارس سیار درخدمت دانش آموزان سوری در لبنان
آموزش
مدارس سیار درخدمت دانش آموزان سوری در لبنان
حوثی ها ایدئولوژی خود را در دانشگاه های یمن ترویج می کنند
آموزش
حوثی ها ایدئولوژی خود را در دانشگاه های یمن ترویج می کنند
اجرای استراتژی پنج ساله آموزشی در اردن آغاز شد
آموزش
اجرای استراتژی پنج ساله آموزشی در اردن آغاز شد
یونیسف به هدف افزایش حضور دانش آموزان در مدارس اردن برنامه اجرا می کند
آموزش
یونیسف به هدف افزایش حضور دانش آموزان در مدارس اردن برنامه اجرا می کند
یک کلاس روستای زعتری جایزه معماری را از آن خود کرد
آموزش
یک کلاس روستای زعتری جایزه معماری را از آن خود کرد
کمکهای نقدی به مردم سوریه برای رفتن به مدارس لبنان کمک می کند
آموزش
کمکهای نقدی به مردم سوریه برای رفتن به مدارس لبنان کمک می کند
تظاهرات صنفی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه صنعا
آموزش
تظاهرات صنفی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه صنعا