پناهندگان

خطر آتش سوزی بر سر پناهجویان سوری در لبنان سایه افکنده است

خطر آتش سوزی بر سر پناهجویان سوری در لبنان سایه افکنده است

بازگشت پناهندگان سوری از لبنان

بازگشت پناهندگان سوری از لبنان

سازمان ملل متحد برای پناهجویان در لبنان کمکهای زمستانی تأمین کرد

سازمان ملل متحد برای پناهجویان در لبنان کمکهای زمستانی تأمین کرد

ساکنان اردوگاه الرکبان «دروغ های» روسیه درباره تخلیه را رد کردند

ساکنان اردوگاه الرکبان «دروغ های» روسیه درباره تخلیه را رد کردند

سوری ها در لبنان نیازمند دسترسی به آموزش عالی هستند

سوری ها در لبنان نیازمند دسترسی به آموزش عالی هستند

مسکن رایگان به پناهندگان سوری و جوامع میزبان لبنانی سود می رساند

مسکن رایگان به پناهندگان سوری و جوامع میزبان لبنانی سود می رساند

ساکنان بومی دیر الزور تحت فشار سپاه پاسداران آنجا را ترک می کنند

ساکنان بومی دیر الزور تحت فشار سپاه پاسداران آنجا را ترک می کنند

لبنان تلاش دارد کودکان پناهجوی سوری را در مدرسه نگه دارد

لبنان تلاش دارد کودکان پناهجوی سوری را در مدرسه نگه دارد

آلودگی رودخانه پناهندگان سوری را وادار به جا به جایی کرده است

آلودگی رودخانه پناهندگان سوری را وادار به جا به جایی کرده است

داوطلبان پناهندگان سوری را به سازمانهای خدماتی در لبنان ارتباط می دهند

داوطلبان پناهندگان سوری را به سازمانهای خدماتی در لبنان ارتباط می دهند