پناهندگان

بحران لبنان آوارگان سوری را به شدت تحت فشار قرار داده است

بحران لبنان آوارگان سوری را به شدت تحت فشار قرار داده است

همزمان با خروج گسترده مردم از الجوف، استان مأرب یمن درخواست کمک کرد

همزمان با خروج گسترده مردم از الجوف، استان مأرب یمن درخواست کمک کرد

کمبود بودجه باعث به خطر افتادن کمک به پناهجویان سوری در لبنان می‌شود

کمبود بودجه باعث به خطر افتادن کمک به پناهجویان سوری در لبنان می‌شود

درخواست پناهجویان عرسال برای کمک‌های زمستانی

درخواست پناهجویان عرسال برای کمک‌های زمستانی

برنامه امداد به پناهندگان سوری در لبنان کمک می کند تا وارد بازار کار شوند

برنامه امداد به پناهندگان سوری در لبنان کمک می کند تا وارد بازار کار شوند

خطر آتش سوزی بر سر پناهجویان سوری در لبنان سایه افکنده است

خطر آتش سوزی بر سر پناهجویان سوری در لبنان سایه افکنده است

بازگشت پناهندگان سوری از لبنان

بازگشت پناهندگان سوری از لبنان

سازمان ملل متحد برای پناهجویان در لبنان کمکهای زمستانی تأمین کرد

سازمان ملل متحد برای پناهجویان در لبنان کمکهای زمستانی تأمین کرد

ساکنان اردوگاه الرکبان «دروغ های» روسیه درباره تخلیه را رد کردند

ساکنان اردوگاه الرکبان «دروغ های» روسیه درباره تخلیه را رد کردند

سوری ها در لبنان نیازمند دسترسی به آموزش عالی هستند

سوری ها در لبنان نیازمند دسترسی به آموزش عالی هستند