مطلب نخست


واحدهای جیش مغاویر الثوره در مناطق بادیه سوریه حرکت می کنند. این جناح مخالف دولت سوریه قصد حمله ای را برای بیرون راندن «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) از مثلث مرزی برنامه ریزی می کند. [عکس با کسب اجازه از جیش مغاویر الثوره]

جناح های سوریه داعش را در مثلت مرزی به چالش کشیده اند

جیش مغاویر الثوره خود را برای بیرون راندن «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) از مناطق مرزی در طول مرز اردن و عراق آماده می کنند.

ویژه

آخرین اخبار