جامعه |

2018-07-20

عربستان سعودی برنامه پاکسازی مین در یمن را آغاز می کند

این پروژه یکساله با 400 متخصص با یمن جهت پاکسازی یک میلیون مین که توسط حوثیهای مورد حمایت ایران کار گذاشته شده است، همکاری خواهد کرد.آخرین اخبار