مطلب نخست


در مجموع 144 دانشجوی لبنانی و سوری براساس طرح  که بودجه آنرا اتحادیه اروپا تأمین کرده، برای ادامه تحصیلات عالیه خود، بورسیه دریافت کردند. [ عکس با کسب اجازه از هوپ]

اعطای بورسیه به دانشجویان سوری و لبنانی با استفاده از طرحی که بودجه آن را اتحادیه اروپا تأمین کرده است

هدف از این طرح فراهم کردن فرصت های آموزش عالی برای پناهندگان سوری و جوانان لبنانی در جوامع میزبان آنها است.

ویژه

آخرین اخبار