http://almashareq.com/?locale=fa

پناهندگان |

2019-02-18

لبنان برای رویارویی با بحران پناهنده ها 2.6 میلیارد دلار درخواست کرد

دولت لبنان برای تامین بودجه ارائه و تحویل کمک های بشردوستانه به پناهنده های سوری تبار و حمایت از جوامع میزبان این آواره ها درخواست کمک مالی کرده است.آخرین اخبار