مطلب نخست


دانش آموزان سوری در مدرسه ای در ارودگاه زغتری اردن حاضر می شوند. با یک تصمیم تازه دسترسی بچه های بدون مدارک به مدرسه افزایش می یابد. [عکس با کسب اجازه از یونیسف اردن]

اردن دسترسی به تحصیل را برای بچه های سوری آسانتر می کند

با آسان کردن کارهای اداری لازم، این کشور پادشاهی به هزاران تن دیگر از بچه های پناهنده اجازه می دهد تا درمدارس دولتی حاضر شوند.

ویژه

آخرین اخبار