مطلب نخست


محمد حسن 25 ساله یکی از پناهندگان سوریه ای که از فعالین حقوق بشر می باشد در جلسه آموزش رادیو صدای لبنان شرکت کرده است. [عکس با کسب اجازه از محمد حسن]

پناهندگان در لبنان مشاغل مختلف را انتخاب کرده اند

وضعیت در سوریه و عراق باعث شده است دانشجویان بسیاری طرحهای خود را رها کنند اما برخی از آنان تلاش کرده اند رشته های جدید را امتحان کنند.

ویژه

آخرین اخبار