سلامتی

مشکلات شدید آب در اردوگاه های پناهندگان سوری مقامات لبنانی را نگران کرده است

مشکلات شدید آب در اردوگاه های پناهندگان سوری مقامات لبنانی را نگران کرده است

تیم های پزشکی مستقر در مناطق مرزی مجروحان جنگی سوریه را درمان می کنند

تیم های پزشکی مستقر در مناطق مرزی مجروحان جنگی سوریه را درمان می کنند

یونیسف قصد دارد به حدود 7 میلیون کودک در یمن کمک کند

یونیسف قصد دارد به حدود 7 میلیون کودک در یمن کمک کند

سازمان بهداشت جهانی: یمن در خطر شیوع گسترده وبا قرار دارد

سازمان بهداشت جهانی: یمن در خطر شیوع گسترده وبا قرار دارد

یمن با شیوع وبا مبارزه می کند

یمن با شیوع وبا مبارزه می کند

سازمان ملل: پناهندگان سوری در لبنان بیشتر و بیشتر در فقر فرو می روند

سازمان ملل: پناهندگان سوری در لبنان بیشتر و بیشتر در فقر فرو می روند

نبردهای جاری در یمن به گسترش حساسیت های پوستی (گال) در سراسر کشور دامن می زند

نبردهای جاری در یمن به گسترش حساسیت های پوستی (گال) در سراسر کشور دامن می زند