حقوق بشر

آوارگان سوری در خطر از دست دادن مالکیت بر زمین به موجب دو قانون جدیدی که امسال به تصویب رسید و به دولت اجازه می دهد تا اموال خصوصی را مصادره کند، هستند.


مسئولین مصری در دمشق می گویند که تمامی تدابیر لازمه برای کمک به بازگشت ایمن شهروندان مصری به این کشور که در سوریه گیرافتاده اند را به کار خواهد بست.


وزیر حقوق بشر یمن گفت مینهای ضد نفر ممنوعه کارگذاشته شده توسط پیکارجویان مورد حمایت ایران 814 نفر را بطور کامل معلول کرده اند.


مردم یمن می گویند در شرایطی که دو طرف درگیری به جای حکومت داری بر جنگ و نبرد متمرکز شده اند، فساد مالی و تخلفات اداری و قانونی رو به افزایش بوده است.


به صاحبان فروشگاه های وسایل زیبایی و مد درصنعا دستور داده شد تا مانکن ها را پوشانده و تبلیغات حامل تصویر زنان را جمع آوری کنند.


ائتلاف بین المللی تلاش کرده است تا غیرنظامیان در خلال نبردهای بیرون کردن داعش آسیب ندیده و به آنان کمک کند تا به خانه هایشان بازگردند.


حمله ادعایی با گاز سمی به شهرستان دوما در غوطه شرقی موجب برانگیختن خشم جهانی و فراخوان برای دسترسی بدون محدودیت برای انجام تحقیقات از سوی بازرسان بین المللی شده است.


مسئولین می گویند به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی تلاش می کنند تا از تحویل حمایتهای بشردوستانه به مردم یمن اطمینان حاصل نمایند.


این گروه که حامی آن ایران است متهم به بیرون آوردن کودکان از مدرسه و اعزام آنان به اردوگاههای آموزشی شبه نظامی می باشد.


شبه نظامیان تحت حمایت ایران مانع فعالیت 36 سازمان بشردوستانه در مناطق تحت کنترل آن شده و به تاراج کمکهای اختصاص یافته به غیرنظامیان ادامه می دهند.