http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Economy?page=1

اقتصاد

رونق فروش بنزین در بازار سیاه و کمبود سوخت در صنعا

ساکنان صنعا می گویند در بسیاری از پمپ بنزین ها خرید سوخت ممکن نیست با این وجود در بازار سیاه تحت کنترل حوثی ها بنزین به وفور وجود دارد.

بنزین راننده تاکسی های جنگ زده دمشق سهمیه بندی می شود

سهمیه بندی بنزین و صف های بلند پمپ بنزین های پایتخت سوریه جدیدترین نشانه های بحران سوختی است که گریبان بخش های تحت کنترل حکومت سوریه را گرفته است.

سد سازی ایران منابع آب عراق را کاهش می دهد

کارشناسان می گویند که ایران به ساختن سدهایی مشغول بوده است که جریان آب را به عراق محدود کرده و عراقی ها را از منابع حیاتی آب محروم می کند.

هدف از طرحهای «سیدر» ایجاد شغل برای لبنانی ها و پناهندگان سوری است

نزدیک به 250 طرح تأیید شده بوسیله این کنفرانس برای جوانان لبنان هزاران شغل ایجاد کرده و پناهندگان سوری را هم به کار خواهد گرفت.

بحران اقتصادی رژیم ایران را به حاشیه رانده است

درحالی که ایران با رشد بحران اقتصادی درگیر است مردم آن برای اعتراض به خیابانها می روند تا از رژیم بطلبند که برامور داخلی تمرکز کند.

برنامه نقد برای کار یمنی ها را در ابین توانمند می کند

ازطریق این برنامه فرصتهای شغلی فراهم شده و به جوامع آسیب پذیر درمناطق زنجبار و خنفر یاری رسانی و همچنین به کاهش استخدام نیرو در رده های گروه های افراط گرا کمک می شود.

دولت یمن بودجه سال 2019 کشور را تصویب کرد

انتظار می رود درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز 32 درصد بودجه سال 2019 را تشکیل دهد، بودجه امسال با رقمی معادل 3.1 هزار میلیارد ریال یمنی و با پیش بینی کسری بودجه 30 درصدی تصویب شده است.

قراردادهای اردن و عراق در زمینه های نیرو و بازرگانی

این دو دولت قراردادهای تازه ای را برای تقویت همکاری در زمینه های بازرگانی و نیرو ورونق فعالیت حمل و نقل و باربری امضا کردند.

صادرات گاز طبیعی از مصر به اردن از سرگرفته می شود

این دو کشور در ماه ژانویه قراردادی امضا کردند که طی آن مصر نیمی از نیاز روزانه کشور پادشاهی اردن را در سراسر سال 2019 به آن صادر خواهد کرد.

تلاش اردن برای بهبود امنیت آب

پرده برداری از طرح وزارت آب و آبیاری برای ساخت 11 سد در سال جاری که با هدف افزایش گردآوری منابع آب صورت میگیرد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعد