اقتصاد

صندوق بین‌المللی پول در بحران پناهجویان به اردن کمک می کند

صندوق بین‌المللی پول در بحران پناهجویان به اردن کمک می کند

اثر منفی ادامۀ توقف رفت و آمدهای هوایی در یمن

اثر منفی ادامۀ توقف رفت و آمدهای هوایی در یمن

درخواست یمن از اهداکنندگان برای از سرگیری کمک های حمایتی آنها

درخواست یمن از اهداکنندگان برای از سرگیری کمک های حمایتی آنها

بانک مرکزی یمن برای تسهیل واردات درمیان بحران تلاش می کند

بانک مرکزی یمن برای تسهیل واردات درمیان بحران تلاش می کند

تهدید صنعت گردشگری در لبنان به دلیل درگیری های مرزی

تهدید صنعت گردشگری در لبنان به دلیل درگیری های مرزی

اقتصاد عید به آوارگان داخلی یمن کمک کرد تا بتوانند مخارج خانواده هایشان را تأمین کنند

اقتصاد عید به آوارگان داخلی یمن کمک کرد تا بتوانند مخارج خانواده هایشان را تأمین کنند

لبنان برای تداوم مبارزه با منابع مالی تروریست ها متعهد می شود

لبنان برای تداوم مبارزه با منابع مالی تروریست ها متعهد می شود

اردن به بازسازی عراق بعد از افول داعش کمک می کند

اردن به بازسازی عراق بعد از افول داعش کمک می کند