شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق

نظرهای شما به ما یاری می بخشد تا تارنمای خود را بهبود بخشیده و آوردگاهی (فورام) را برای گفت و گوی خوانندگان پدید آوریم. مقررات ما دربارۀ چگونگی اظهارنظر و بیان دیدگاه های شما در این جا ارائه می گردد که امیدواریم شما آن را رعایت نمایید. وقتی که شما نظر خود را برای ما می فرستید، این بدان معنا است که مفاد این شیوه نامه را پذیرفته اید. ما گفت و گو پیرامون گستره ای از موضوعات گوناگون را ترغیب می کنیم. خواهشمند است به یاد داشته باشید که نظرهای اعلام شده بیانگر دیدگاه ها و نگرش افرادی است که آنها را فرستاده اند. انتشار یا به نمایش گذاشتن نظرها بدین معنا نیست که ما با نگرش ها، دیدگاه ها، و یا عقاید عرضه شده در این اظهارنظرها، موافقیم و یا آنها را تایید می کنیم. ما این آوردگاه را به منظور ابزاری برای گفت و گو پیرامون موضوعاتی که برای شما و دیگر خوانندگان جالب توجه است، فراهم کرده ایم.

1. این یک آوردگاه پیرایش یافته است. تارنمای المشارق همۀ دیدگاه های بیان شده را بررسی کرده و حق دارد تا آنها را حذف و یا ویرایش کند، و یا در صورت نامناسب بودن، تغییر دهد.

2. فرستادن دیدگاه ها برای انتشار در تارنمای ديارنا به معنای پذیرش شرایطی است که در این شیوه نامه ارائه شده اند.

3. فرض بر این است که همۀ نوشتارهای دریافت شده توسط تارنمای المشارق، به منظور منتشر شدن فرستاده شده اند، مگر آن که در پیام اصلی فرستاده شده به وسیلۀ نویسنده، درخواست نشر نیافتن آن ذکر شده باشد.

4. بیان دیدگاه ها برای خوانندگان این تارنما درنظر گرفته شده است. بیان دیدگاه ها پیرامون مقالات و مطالب دیگر تارنمای المشارق، به منظور داد و ستد عقاید و گفت و گوی آزاد دربارۀ موضوعات و به شیوه ای متمدنانه و آزادانه، برای دیدن همۀ خوانندگان می باشد.

5. تارنمای المشارق حق ویرایش همۀ دیدگاه های بیان شده از نظر محتوایی را برای خود محفوظ می دارد. نظرات، پیشنهادها، و مطالب ارائه شده به سایت المشارق باید مرتبط با موضوعات باشند.

6. نظرهای ناهنجار، توهین آمیز، و یا آنهایی که دربردارندۀ واژه های رکیک، نژادپرستانه، و مانند آنها می باشند، به نمایش گذاشته نخواهند شد. دشنام دادن، توهین فردی، واژه های نژاد پرستانه، فراخوانی به خشونت، تهدید و یا ناسزاگویی توسط هریک از فرستندگان، مانع از انتشار دیدگاه خواهد شد.

7. آگهی و یا تبلیغات برای نهادهای بازرگانی و یا مرتبط با فعالیت های بازرگانی، به نمایش گذاشته نخواهد شد.

8. تارنمای المشارق هیچ الزامی برای بررسی، ویرایش، سانسور، و یا مسئولیت پذیری در برابر دیدگاه های بیان شده، ندارد. تارنمای المشارق همچنین ممکن است که مطابق با این شیوه نامه و یا متفاوت با آن رفتار کند. اظهار نظرکنندگان باید اطمینان حاصل نمایند که دیدگاه های بیان شده به وسیلۀ ایشان، قانونی بوده و در چارچوب راهکارهای اعلام شده قرار می گیرند.

9. ما پیش از انتشار دیدگاه ها، ایمیل افراد را حذف می کنیم.

پاسخ به پرسش هایی چند پیرامون دیدگاه ها

هدف از بیان دیدگاه ها در تارنمای المشارق برقراری داد و ستد دیدگاه ها و گشودن در گفت و گو می باشد.

چرا دیدگاه های خوانندگان را پیرایش می کنید؟

هدف ما فراهم آوردن مجموعه ای از دیدگاه ها برای همۀ خوانندگان است. با پیرایش یا غربال کردن دیدگاه های ارائه شده، فضایی را پدید آورده ایم که در آن خوانندگان می توانند به داد و ستد دیدگاه های هوشمندانه و آگاهانۀ خود بپردازند که این خود، کیفیت خبرها و گزارش های ارائه شدۀ ما را بهبود می بخشد.

اگرچه بیشتر دیدگاه های ارائه شده که با موضوع مرتبط بوده و توهین آمیز نباشند، نمایش داده خواهند شد، ولی تصمیم های پیرایشی، سلیقه ای هستند. ما می کوشیم تا جایی که می توانیم آنها را با دقت و به طور یکدست انجام دهیم.

خواهان چگونه دیدگاه هایی هستید؟

ما به اظهار نظرهای سنجیده که نمودار گستره ای از دیدگاه ها هستند که نیت خود را به سرعت و با ادب بیان می کنند، احترام می گذاریم. ما کوشش می کنیم تا بحث ها را از اظهار نظرهای تکراری، چه از سوی فرد اظهار نظر کننده و چه از سوی افراد دیگر، دور نگه داریم. سطح سلیقۀ ما همان است که در تارنمای المشارق می بینید.

چیزهایی هستند که آنها را برنمی تابیم و آنها عبارتند از: حمله های فردی (به خوانندگان و یا نویسندگان)؛ واژه های توهین آمیز از جمله شکل کوتاه شدۀ آن ها، یعنی یک حرف که با چند نقطه دنبال می شود؛ آگهی ها و تبلیغات بازرگانی؛ خود را جای دیگری جا زدن؛ ناپختگی نوشتاری؛ و داد و قال کردن. افزون بر این، ما پیوندهایی را که در دیدگاه های بیان شده ارائه شده است، دنبال می کنیم تا ببینیم آیا تارنمای پیوست شده، از همان معیارهای تارنمای المشارق برخوردار است یا نه؟ اگر ضروری باشد، آنها را نیز پیرایش خواهیم کرد.

آیا دیدگاه های بیان شده را ویرایش می کنید؟

معمولاً نه. اگرچه تارنمای المشارق این حق را برای خود محفوظ می دارد که همۀ دیدگاه های ارائه شده را از نظر محتوایی، روشنی، ربط به موضوع، و همچنین بلندی مطلب، ویرایش نماید.

آیا می توان از تارنمای المشارق انتقاد کرد؟

ما به دیدگاه ها و نقدهای متین از کارمان خوشامد می گوییم؛ ولی نمی خواهیم که اظهار نظرها، ما را به بحث پیرامون شیوه های کارمان بکشاند و از این رو، اگر ضروری باشد، آنها را پیرایش خواهیم کرد.

دیگر چه؟

فرستادن دیدگاه ها برای انتشار در بخش نظرات خوانندگان تارنمای المشارق، به معنای پذیرش شرایطی است که در این شیوه نامه آمده است. همچنین ممکن است که تمامی و یا بخشی از این شیوه نامه، بدون اطلاع قبلی، تغییر یابد.