آموزش |

2018-07-19

موفقیت پناهندگان سوری در امتحانات رسمی بریفیه در لبنان

یک پناهنده سوری از داریا مقام نخست را در استان بقاع و مقام چهارم را در لبنان کسب کرد و شماردیگری از دانش آموزان سوری نیز موفقیت هایی کسب کردند.آخرین اخبار