سیاست |

2018-09-21

روسیه در پی گسترش نفوذ در خاورمیانه

با استفاده از توافقنامه ها، نهادهای فرهنگی و مداخله مستقیم نظامی، روسیه تلاش می کند تا جای پایی در جهان عرب ایجاد کند.آخرین اخبار