آموزش

یک برنامه جدید به مردم سوریه و دانش آموزان نیازمند با ارائه کمکهای نقدی ماهیانه به خانواده های آنان، کمک می کند.


اتحادیه دانشگاه ادعا می کند 300 انتصاب جدید دانشگاهی تحت فشار برای پیشبرد اهداف سیاسی حوثیها انجام شده است.


پناهندگان سوری مهارتهای حرفه ای خود را از طریق برنامه ای که به نفع هر دو طرف است و همبستگی اجتماعی ایجاد می کند، به جوانان اردنی می آموزند.


بعضی از دانش آموزان پناهنده سوری که در مدرسه تازه و مرکز فنی حرفه ای نام نویستی کرده اند برای سالهاست که به مدرسه نرفته بودند.


هدف از این طرح فراهم کردن فرصت های آموزش عالی برای پناهندگان سوری و جوانان لبنانی در جوامع میزبان آنها است.


تصمیم دانشگاه مبنی بر اخراج کارکنان و اعضای هیئت علمی که نمی توانند برای کار به دانشگاه بیاییند عموما برنامه است که توسط حوثیها به اجرا گذاشته شده است.


به گفته یونیسف درحدود 31 درصد از دختربچه های یمنی به مدرسه نمی روند و ادامه خشونتها وضعیت را بدتر می کند.


این سازمان درگزارش اخیر خود می گوید که بحران حقوق آموزگاران ادامه دارد درحالی که تاحدود 75 درصد از آموزگاران نزدیک به یکسال است که حقوق دریافت نکرده اند.


سازمان یونسکو راه را برای بازگشت مجدد دانش آموزان آواره به نظام آموزشی و برنامه ریزی برای احیا و بازسازی بناهای تاریخی و باستانی سوریه هموار کرده است.


با آسان کردن کارهای اداری لازم، این کشور پادشاهی به هزاران تن دیگر از بچه های پناهنده اجازه می دهد تا درمدارس دولتی حاضر شوند.