آموزش

این گروه شبه نظامی چهره های دانشگاهی وابسته به خود را منصوب کرده است و در رشته های فرهنگ اسلامی و آموزش ملی واحدهای آموزشی را تغییر داده است.


مسئولان می گویند که طرح تازه شش زمینه تمرکز را دربرمی گیرد و به عنوان یک بنیاد برای آینده ای روشن برای نسلهای بلند پروازجوان خدمت می کند.


کودکان سوری تبار پناهنده در سوریه از برنامه انتقال پول نقد حاجتی در اردن بیشتر منفعت را کسب می کنند. براساس طراحان این برنامه، تا سال 2018، رقمی معادل 100 هزار کودک با ملیت های مختلف می توانند از این برنامه بهره ببرند.


یک ساختمان که معماری به شکل کندوی عسل دارد و با استفاده از کارگرهایی که مهارت ساختمان سازی ندارند و در زمان اندکی ساخته شده است، به تازگی جایزه معماری را دریافت کرده است.


یک برنامه جدید به مردم سوریه و دانش آموزان نیازمند با ارائه کمکهای نقدی ماهیانه به خانواده های آنان، کمک می کند.


اتحادیه دانشگاه ادعا می کند 300 انتصاب جدید دانشگاهی تحت فشار برای پیشبرد اهداف سیاسی حوثیها انجام شده است.


پناهندگان سوری مهارتهای حرفه ای خود را از طریق برنامه ای که به نفع هر دو طرف است و همبستگی اجتماعی ایجاد می کند، به جوانان اردنی می آموزند.


بعضی از دانش آموزان پناهنده سوری که در مدرسه تازه و مرکز فنی حرفه ای نام نویستی کرده اند برای سالهاست که به مدرسه نرفته بودند.


هدف از این طرح فراهم کردن فرصت های آموزش عالی برای پناهندگان سوری و جوانان لبنانی در جوامع میزبان آنها است.


تصمیم دانشگاه مبنی بر اخراج کارکنان و اعضای هیئت علمی که نمی توانند برای کار به دانشگاه بیاییند عموما برنامه است که توسط حوثیها به اجرا گذاشته شده است.