رسانه

یک گزارش: آزادی های رسانه ها در کشور جنگ زده یمن در معرض تهدید قرار دارد

یک گزارش: آزادی های رسانه ها در کشور جنگ زده یمن در معرض تهدید قرار دارد

کارشناسان: حوثی ها برای جلب حمایت رسانه ها را دستکاری می کنند

کارشناسان: حوثی ها برای جلب حمایت رسانه ها را دستکاری می کنند

با زوال داعش ماشین رسانه ای این گروه خاموش شد

با زوال داعش ماشین رسانه ای این گروه خاموش شد

ماشین رسانه ای حوثی ها از نمونه ایرانی پیروی می کند

ماشین رسانه ای حوثی ها از نمونه ایرانی پیروی می کند

تلاش شبکه های رسانه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای چرخش مفاهیم جهانی

تلاش شبکه های رسانه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای چرخش مفاهیم جهانی

ساکنان اردوگاه الرکبان شایعات حکومت روسیه و سوریه را رد می کنند

ساکنان اردوگاه الرکبان شایعات حکومت روسیه و سوریه را رد می کنند

فیسبوک حسابهای مربوط به کارزار گسترده توزیع اطلاعات نادرست به رهبری ایران را مسدود کرد

فیسبوک حسابهای مربوط به کارزار گسترده توزیع اطلاعات نادرست به رهبری ایران را مسدود کرد

یک گزارش: یمن برای خبرنگاران در سال 2018 خطرناک بود

یک گزارش: یمن برای خبرنگاران در سال 2018 خطرناک بود

کارشناسان: ماشین رسانه ای داعش در آخرین نفس ها

کارشناسان: ماشین رسانه ای داعش در آخرین نفس ها

گسترش اطلاعات غلط از سوی روسیه با ویدئوی دستکاری شده داعش

گسترش اطلاعات غلط از سوی روسیه با ویدئوی دستکاری شده داعش