http://almashareq.com/fa/articles/cnmi_am/newsbriefs/2018/06/14/newsbrief-03

السیسی رئیس جمهور مصر وزیران تازه را برای مقامهای اصلی کابینه به منظور ادای سوگند معرف کرد

الاهرام آنلاین مصر گزارش داد که کابینه تازه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر درروز پنج شنبه(14 ژوئن) سوگند ادا کرد درحالی که دوره دوم ریاست جمهوری او آغاز می شود و وزیران تازه برای مقامهای اصلی دفاع، کشور و دارایی منصوب شدند.

کابینه تازه جایگزین دولتی خواهد شد که درهفته گذشته اعتصاب کرد. مصطفی مدبولی وزیر مسکن کابینه درحال خروج، به عنوان نخست وزیر برگزیده شد و بوسیله السیسی مأمور تشیکل دولت تازه شده است.

کابینه تازه شامل 12 وزیر تازه از مجموع 32 وزیر است. وزیران امور خارجه، دادگستری و سرمایه گذاری و گردشگری و همچنین بعضی از وزیران مرتبط به اقتصاد مقامهای خودشان را حفط کردند.

محمد احمد زکی به عنوان وزیر دفاع معرفی شد درحالی که محمد توفیق به عنوان وزیر کشور منصوب شد. محمد معیت به عنوان وزیر دارایی منصوب شددرحالی که عمر ناصر به عنوان وزیر بازرگانی و صنایع معرفی شد.

اشرف صبحی که به عنوان دستیار وزیر ورزش خدمت می کرد و هلا زاید دستیار وزیر بهداشت هردود به عنوان وزیر منصوب شدند.

سایر انتصابها شامل وزیر تازه مخابرات، کشاورزی، هوانوردی مدنی، محیط زیست، توسعه داخلی و شرکتهای عمومی است.

کابینه تازه شاهد دو وزیر تازه زن برای محیط زیست و بهداشت است که شمار کل زنان را دراین دولت به هشت تن می رساند.

پانزده تن از معاونان وزیران تازه هم در دولت تازه منصوب شدند ازجمله معاونان وزیر دارایی، برق و مسکن.

آیا این مقاله را می پسندید؟
3
1

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا Captcha